Aktualności


Ostateczny termin złożenia WOP

20

Ostateczny termin złożenia WOP

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz. 884).
Przypominamy, iż w przypadku wniosków składanych w naborach, których termin rozpoczynał się po 17 lipca 2014 r., ostatecznym terminem na zakończenie realizacji operacji oraz złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015 r.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez aneks do umowy przyznania pomocy.

ZAPROSZENIE

202020

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania Orzyc-Narew” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu nt. Pisanie wniosków o płatność w działaniach: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 23, 29 i 30 grudnia 2014r. w godzinach od 9.00 do 16.00. Zgłoszenia przyjmujemy w biurze LGD lub telefonicznie pod nr 602 657 867 , 29

Listy rankingowe wniosków rozpatrzonych w ramach VII naboru LGD "Orzyc-Narew"

202020

Listy rankingowe wniosków rozpatrzonych w ramach VII naboru LGD "Orzyc-Narew"

Działanie :"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Lista wyników wybranych - pobierz
Lista wyników niewybranych - pobierz

Działanie :"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Lista wyników wybranych - pobierz
Lista wyników niewybranych - pobierz

Działanie: "Małe Projekty"
Lista wyników wybranych - pobierz
Lista wyników niewybranych - pobierz

Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"
Lista wyników wybranych - pobierz
Lista wyników niewybranych - pobierz

Wyniki oceny wniosków ustalone przez Radę LGD "Orzyc-Narew" -VII nabór

202020

Wyniki oceny wniosków ustalone przez Radę LGD "Orzyc-Narew" -VII nabór


Lista wyników oceny w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - pobierz

Lista wyników oceny w ramach działania "Małe Projekty" - pobierz

Lista wyników oceny w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz

Lista wyników oceny w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - pobierz

Informacja o posiedzeniu Rady LGD "Orzyc-Narew"

202020

Zaproszenie


Przewodniczący Rady Lokalnej Grupa Działania „Orzyc-Narew” zaprasza na posiedzenie Rady w dniu 25.08.2014 r. godz. 9.00, Gospoda "Pazibroda" sala konferencyjna), Chrzanowowo gm. Szelków.


Przewodniczący Rady          
Rafał Romanowski          

Informacja o naborze wniosków

2020


Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Orzyc-Narew” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

„Małe projekty” -limit dostępnych środków: 252 768,21 zł

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” -limit dostępnych środków: 100 000 zł

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” -limit dostępnych środków: 100 000 zł)

„Odnowa i Rozwój Wsi” -limit dostępnych środków: 467 943,00 zł

Czytaj więcej>>>
Bezpłatne szkolenia LGD „Orzyc-Narew”

2020


Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew” w związku z planowanym VII naborem w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-1013r. w dniach 26.06.2014r.,30.06.2014r i 1.07.2014r.zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach nt.:

1. Pisanie wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o płatność w 4 działaniach PROW 2007-2013r.

– „Odnowa i rozwój wsi”

- „Małe Projekty”

- „Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej”,

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw”

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie pod numerem 29 7681166 ; 602 657 867 lub osobiście w biurze LGD „Orzyc-Narew” (pon. -pt. od 8.00-14.00).

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków , które odbędzie się w 15.04.2014 r. o godz. 9 w Świetlicy OSP w Rzewniu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz przywitanie obecnych członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Orzyc-Narew” oraz zaproszonych gości.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2013r.

6.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdana finansowego za 2013 r.

7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

8.Zmiany w statucie.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie posiedzenia.50000 zł dotacji dla firm

2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Czytaj więcej>>>

OgłoszenieZapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Angielski w turystyce”, który jest realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

Projekt ma charakter otwarty. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń oraz lista rezerwowa.

Każdy z uczestników weźmie udział w zajęciach języka angielskiego. Zostanie utworzona grupa obejmująca uczniów kl. I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły podstawowej oraz grupa uczniów gimnazjum i szkoły średniej.

Zgłoszenia należy kierować do 16.12.2013r. do Koordynatora Projektu Kamili Kordowskiej nr. tel. 600 103 444.


Zapytanie ofertoweLokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Zielone Mosty Narwi, Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew” wspólnie realizują projekt współpracy pn. „Wirtualny obszar turystyczny” współfinansowany w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007- 2013.

Partnerzy projektu zapraszają do złożenia oferty na:

1. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze Zamawiającego.

2. Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Zamawiającego.

3. Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz podłączeniem do Internetu na obszarze Zamawiającego.

Czytaj więcej>>>
Lista wniosków ustalona w ramach VI naboru wnioskówLista operacji wybranych w ramach VI naboru działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Czytaj więcej>>>Lista operacji nie wybranych w ramach VI naboru działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Czytaj więcej>>>Lista operacji wybranych w ramach VI naboru działania "Małe Projekty"

Czytaj więcej>>>Lista operacji nie wybranych w ramach VI naboru działania "Małe Projekty"

Czytaj więcej>>>


Lista wyników ustalona w ramach V naboru wnioskówLista operacji wybranych w ramach V naboru działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Czytaj więcej>>>Lista operacji nie wybranych w ramach V naboru działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Czytaj więcej>>>"Lista wyników oceny ustalona przez Radę na posiedzeniu w dniu 18.10.2013r w ramach VI naboru działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Czytaj więcej>>>"Lista wyników oceny ustalona przez Radę na posiedzeniu w dniu 18.10.2013r w ramach VI naboru działania "Małe Projekty"

Czytaj więcej>>>

Zawiadomienie


Dnia 18.10.2013r. o godz. 9.00 w Chrzanowie w Gospodzie „Pazibroda” - sala konferencyjna, odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Orzyc-Narew”.Lista oceny ustalona przez Radę LGD "Orzyc-Narew" do V naboru w działaniu Odnowa i Rozwój WsiLista wyników oceny ustalona przez Radę LGD „Orzyc-Narew” na posiedzeniu w dniu 04.10.2013 w ramach działania 4.1/413 Odnowa i Rozwój Wsi

Czytaj więcej>>>
VI nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD "Orzyc-Narew"


Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Orzyc - Narew” w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania :

„Odnowa i rozwój wsi” - limit dostępnych środków: 118 345,37 zł,
„Małe projekty” - limit ogólny dostępnych środków: 637 245,56 zł .

Dla działania „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” wprowadza się zakres tematyczny składanych projektów. Tematyka składanych projektów odpowiada nazwą wybranych przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, tj.:

1. B. Estetyczna i bezpieczna przestrzeń publiczna, zdrowe środowisko
2. C. Wydarzenia integracyjne, kulturalne i sportowe
3. D. Rozwój oferty usług dla mieszkańców i rolników
4. E. Rozwój bazy turystycznej
5. F. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa kulturowego
6. G. Przedsiębiorcze społeczeństwo oparte na wiedzy
7. H. Promocja LGD i walorów obszaru

Czytaj więcej>>>

Bezpłatne szkolenia LGD „Orzyc-Narew”


Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew” w związku z planowanym naborem w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-1013r. w dniach 24.09.2013r.-08.10.2013 zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach nt.:

Pisanie wniosków w 4 działaniach PROW 2007-2013r.

Pisanie wniosków w 4 działaniach PROW 2007-2013r. oraz wniosków o płatność

Czytaj więcej>>>

Zaproszenie do złożenia oferty nr 08/2013


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Orzyc - Narew" zaprzasza do złożenia oferty. Zakres zamówienia obejmuje:

Wydruk 100 sztuk materiałów informacyjnych ( 8 stron A4 plus oprawa zeszytowa- kolor).

Termin realizacji zamówienia do 6.09.2013r.

Czytaj więcej>>>

Zaproszenie do złożenia oferty nr 09/2013


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Orzyc - Narew" zaprzasza do złożenia oferty. Zakres zamówienia obejmuje:

Wydruk 500 sztuk ulotek informacyjnych o naborze (format A4 kolor, jednostronny).

Termin realizacji zamówienia do 6.09.2013r.

Czytaj więcej>>>

Zaproszenie do złożenia oferty nr 10/2013


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Orzyc - Narew" zaprzasza do złożenia oferty. Zakres zamówienia obejmuje:

Przeprowadzenie wykładów podczas szkolenia dla beneficjentów nt.: Pisania wniosków aplikacyjnych w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013: Małe projekty, „Odnowa i rozwój wsi, „Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw”.

Dzienna liczba godzin lekcyjnych 8x2dni. Zamówienie obejmuje sporządzenie harmonogramu szkolenia, przygotowanie dokumentacji szkoleniowej oraz przeprowadzenie szkolenia, a także catering dla 15 osób/dziennie x 2 dni( obiad oraz barek kawowy oraz zapewnienie sali wykładowej na terenie działalności LGD „Orzyc-Narew”).

Termin realizacji zamówienia do 9-10.09.2013r.

Czytaj więcej>>>

Zaproszenie do złożenia oferty nr 11/2013


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Orzyc - Narew" zaprzasza do złożenia oferty. Zakres zamówienia obejmuje:

Przeprowadzenie wykładów podczas szkolenia dla beneficjentów nt.: Pisania wniosków aplikacyjnych w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013: Małe projekty, „Odnowa i rozwój wsi, „Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw” a także – wnioski o płatność.

Dzienna liczba godzin lekcyjnych 8 x3 dni. Zamówienie obejmuje sporządzenie harmonogramu szkolenia, przygotowanie dokumentacji szkoleniowej oraz przeprowadzenie szkolenia, a także catering dla 15 osób/dziennie x 3 dni( obiad oraz barek kawowy oraz zapewnienie sali wykładowej na terenie działalności LGD „Orzyc-Narew”).

Termin realizacji zamówienia 16,17,18 .09.2013r.

Czytaj więcej>>>

Zaproszenie do złożenia oferty nr 12/2013


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Orzyc - Narew" zaprzasza do złożenia oferty. Zakres zamówienia obejmuje:

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla beneficjentów nt.:

Szczegółowa analiza bieżącej dokumentacji wraz z przedstawieniem interpretacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” – przykłady poprawnie wypełnionych wniosków.

Dzienna liczba godzin lekcyjnych 6 x 6 grup. Zamówienie obejmuje sporządzenie harmonogramu szkolenia, przygotowanie dokumentacji szkoleniowej oraz przeprowadzenie warsztatów.

Termin realizacji zamówienia 23.09, 24.09, 30.09.2013r. , 01.10, 03.10, 04.10.2013. w biurze LGD „Orzyc-Narew” Maków Mazowiecki.

Czytaj więcej>>>

Zaproszenie do konkursuLokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew”

zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie

„Wiedzy o Lokalnej Grupie Działania „Orzyc-Narew”

w biurze LGD ul. Gen. Pułaskiego 48a lok.2 ,

06-200 Maków Mazowiecki

w godz. 9.00-14.00

(poniedziałek-piątek) od 01.08.2013 do 30.10.2013r.


Za udział w konkursie każdy otrzyma upominek.


Zapraszamy do udziału w konkursie


Zmiana adresu siedziby
Uprzejmie informujemy ,iż z dniem 01.01.2013r. Lokalna Grupa Działania "Orzyc-Narew" zmieniła siedzibę biura na adres 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Gen. Pułaskiego 48A lok.2, pozostałe dane teleadresowe nie uległy zmianie .
Lista wybranych i nie wybranych operacji w ramach LSR V naboru LGD "Orzyc-Narew"
Lista wybranych i nie wybranych operacji w ramach LSR V naboru LGD "Orzyc-Narew" 1) Działanie: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw a) operacje wybrane do realizacji

Czytaj więcej>>>

b) operacje nie wybrane

Czytaj więcej>>>

2) Działanie: Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej a) operacje wybrane do realizacji

Czytaj więcej>>>

b) operacje nie wybrane

Czytaj więcej>>>

3) Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi a) operacje wybrane do realizacji

Czytaj więcej>>>

b) operacje nie wybrane

Czytaj więcej>>>

4) Działanie: Małe Projekty a) operacje wybrane do realizacji

Czytaj więcej>>>

b) operacje nie wybrane

Czytaj więcej>>>

Lista wyników oceny Rady LGD "Orzyc-Narew" na posiedzeniu w dniach 22-23.10.2012r
Lista wyników oceny Rady LGD "Orzyc-Narew" na posiedzeniu w dniach 22-23.10.2012r 1.W ramach działania "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw"

Czytaj więcej>>>

2.W ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Czytaj więcej>>>

3.W ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Czytaj więcej>>>

4.W ramach działania "Małe Projekty"

Czytaj więcej>>>

Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Orzyc-Narew"

Informujemy, iż dnia 22.10.2012r. o godz. 14.00 w Makowie Mazowieckim ul. Przasnyska 39 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Orzyc-Narew" w ramach V naboru działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013

V nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD "Orzyc-Narew" "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"


Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Orzyc-Narew" wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań Osi 3: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dokumenty do pobrania>>>

Dokumenty dostępne również na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013.html
V nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD "Orzyc-Narew" "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"


Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Orzyc-Narew" wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań Osi 3: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Dokumenty do pobrania>>>

Dokumenty dostępne również na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013.html
V nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD "Orzyc-Narew" "Odnowa i Rozwój wsi"Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Orzyc-Narew" wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań Osi 3: "Odnowa i Rozwój Wsi"

Dokumenty do pobrania>>>

Dokumenty dostępne również na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013.html
V nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD "Orzyc-Narew" "Małe projekty"Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Orzyc-Narew" wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań Osi 3 ale przyczynią się do osiągnięcia celów tj. osi tzw. "Małe Projekty"

Dokumenty do pobrania>>>

Dokumenty dostępne również na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013.html

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

MRIRW
FEP

Gmina Krasnosielc

Gmina Płoniawy-Bramura

Gmina Sypniewo

Gmina Czerwonka

Gmina Młynarze

Gmina Szelków

Gmina Rzewnie